۱۵ مرداد

صعود تیم کوهنوردی کارگزاری بانک پاسارگاد (شروین ابراهیمی ، مجتبی شهبازی) به قله برج البرز مرکزی ارتفاع ۴۳۲۰ متر مرداد۹۶

صعود تیم کوهنوردی کارگزاری بانک پاسارگاد (شروین ابراهیمی ، مجتبی شهبازی) به قله برج البرز مرکزی ارتفاع ۴۳۲۰ متر مرداد۹۶

صعود تیم کوهنوردی کارگزاری بانک پاسارگاد (شروین ابراهیمی ، مجتبی شهبازی) به قله برج البرز مرکزی ارتفاع ۴۳۲۰ متر مرداد۹۶