ماشین حساب محاسبه کارمزد

برای محاسبه میزان کارمزد اینجا کلیک کنید

کارمزد معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

شرح کارمزد خرید فروش سقف کارمزد خرید (میلیون ریال) سقف کارمزد فروش (میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران ۰٫۰۰۴ ۰٫۰۰۴ ۲۰۰ ۲۰۰
کارمزد شرکت فرابورس ۰٫۰۰۰۳۲ ۰٫۰۰۰۴۸ ۱۶۰ ۲۴۰
حق نظارت سازمان ۰٫۰۰۰۲ ۰٫۰۰۰۳ ۸۰ ۱۲۰
کارمزد شرکت سپرده گذاری ۰٫۰۰۰۱ ۰٫۰۰۰۱۵ ۱۶۰ ۲۴۰
فناوری ۰٫۰۰۰۱۲ ۰٫۰۰۰۱۸ ۱۲۰ ۱۸۰
مالیات ۰ ۰٫۰۰۵ ۰ ۰
جمع کل ۰٫۰۰۴۸۶ ۰٫۰۱۰۲۹

کارمزد معاملات در فرابورس ایران

شرح کارمزد خرید فروش سقف کارمزد خرید (میلیون ریال) سقف کارمزد فروش (میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران ۰٫۰۰۴ ۰٫۰۰۴ ۲۰۰ ۲۰۰
کارمزد شرکت فرابورس ۰٫۰۰۰۳۲ ۰٫۰۰۰۴۸ ۱۶۰ ۲۴۰
حق نظارت سازمان ۰٫۰۰۰۲ ۰٫۰۰۰۳ ۸۰ ۱۲۰
کارمزد شرکت سپرده گذاری ۰٫۰۰۰۱ ۰٫۰۰۰۱۵ ۱۶۰ ۲۴۰
فناوری ۰٫۰۰۰۱۲ ۰٫۰۰۰۱۸ ۱۲۰ ۱۸۰
مالیات ۰ ۰٫۰۰۵ ۰ سقف ندارد
جمع کل ۰٫۰۰۴۷۴ ۰٫۰۱۰۱۱ ۷۲۰ سقف ندارد

کارمزد معاملات اوراق مشارکت

شرح کارمزد سقف کارمزد فروش (میلیون ریال) سقف کارمزد خرید (میلیون ریال) فروش خرید
کارمزد کارگزاران ۱۲٫۶ ۱۲٫۶ ۰٫۰۰۰۶۳ ۰٫۰۰۰۶۳
کارمزد شرکت فرابورس ۳ ۲ ۰٫۰۰۰۱۴۴ ۰٫۰۰۰۰۹۶
جمع کل ۱۵٫۶ ۱۴٫۶ ۰٫۰۰۰۷۷۴ ۰٫۰۰۰۷۲۶

کارمزد معاملات اوراق تسهیلات مسکن

شرح کارمزد سقف کارمزد فروش (میلیون ریال) سقف کارمزد خرید (میلیون ریال) فروش خرید
کارمزد کارگزاران ۵۰ ۵۰ ۰٫۰۰۱۵ ۰٫۰۰۴
کارمزد شرکت فرابورس ۵۰ ۵۰ ۰٫۰۰۰۴ ۰٫۰۰۰۴
کارمزد شرکت فرابورس ۵۰ ۵۰ ۰٫۰۰۰۱ ۰٫۰۰۰۱
کارمزد شرکت سپرده گذاری ۵۰ ۵۰ ۰٫۰۰۰۴ ۰٫۰۰۰۴
جمع کل ۲۰۰ ۲۰۰ ۰٫۰۰۲۴ ۰٫۰۰۴۹

کارمزد پذیره نویسی شرکتهای سهامی عام در شرف تاسیس

شرح کارمزد سقف کارمزد فروش (میلیون ریال) سقف کارمزد خرید (میلیون ریال) فروش خرید
کارمزد کارگزاران ۳۶ ۱۴۴ ۰٫۰۰۰۲ ۰٫۰۰۰۸
کارمزد شرکت سپرده گذاری ۱۰۰ ۱۰۰ ۰٫۰۰۰۰۵ ۰٫۰۰۰۰۵
حق نظارت سازمان ۱۲۰ ۸۰ ۰٫۰۰۰۳ ۰٫۰۰۰۲
کارمزد شرکت فرابورس ۱۸۰ ۱۸۰ ۰٫۰۰۰۳۵ ۰٫۰۰۰۳۵
جمع کل ۴۳۶ ۵۰۴ ۰٫۰۰۰۹ ۰٫۰۰۱۴

کارمزد پذیره نویسی انواع صندوق های سرمایه گذاری

شرح کارمزد حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال) جمع فروش خرید توضیح
کارمزد کارگزاران ۲۰۰ ۱۸۰ ۰ ۰٫۰۰۱ %۲۰ سهم کارگزار فروشنده و ۸۰% سهم کارگزار خریدار می باشد
کارمزد فرابورس ایران ۱۶۰ ۱۶۰ ۰ ۰٫۰۰۰۷
کارمزد شرکت سپرده گذاری ۱۶۰ ۱۶۰ ۰ ۰٫۰۰۰۱
جمع کل ۶۰۰ ۶۰۰ ۰ ۰٫۰۰۱۸

کارمزد معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام (ETF)

شرح کارمزد جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال) حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال) حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال) جمع فروش خرید
کارمزد کارگزاران ۴۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۰٫۰۰۸ ۰٫۰۰۴ ۰٫۰۰۴
کارمزد فرابورس ایران ۴۰۰ ۲۴۰ ۱۶۰ ۰٫۰۰۰۸ ۰٫۰۰۰۴۸ ۰٫۰۰۰۳۲
کارمزد شرکت سپرده گذاری ۴۰۰ ۲۴۰ ۱۶۰ ۰٫۰۰۰۳ ۰٫۰۰۰۱۸ ۰٫۰۰۰۱۲
کارمزد شرکت مدیریت فناوری ۲۰۰ ۱۲۰ ۸۰ ۰٫۰۰۰۲۵ ۰٫۰۰۰۱۵ ۰٫۰۰۰۱
جمع کل ۱۴۰۰ ۸۰۰ ۶۰۰ ۰٫۰۰۹۳۵۰ ۰٫۰۰۴۸۱۰ ۰٫۰۰۴۵۴۰

کارمزد معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان

شرح کارمزد جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال) حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال) حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال) جمع فروش خرید
کارمزد کارگزاران ۴۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۰٫۰۰۸ ۰٫۰۰۴ ۰٫۰۰۴
کارمزد فرابورس ایران ۴۰۰ ۲۴۰ ۱۶۰ ۰٫۰۰۰۸ ۰٫۰۰۰۴۸ ۰٫۰۰۰۳۲
کارمزد شرکت سپرده گذاری ۴۰۰ ۲۴۰ ۱۶۰ ۰٫۰۰۰۳ ۰٫۰۰۰۱۸ ۰٫۰۰۰۱۲
کارمزد شرکت مدیریت فناوری ۲۰۰ ۱۲۰ ۸۰ ۰٫۰۰۰۲۵ ۰٫۰۰۰۱۵ ۰٫۰۰۰۱
جمع کل ۱۴۰۰ ۸۰۰ ۶۰۰ ۰٫۰۰۹۳۵۰ ۰٫۰۰۴۸۱۰ ۰٫۰۰۴۵۴۰

کارمزد معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مختلط

شرح کارمزد جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال) حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال) حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال) جمع فروش خرید
کارمزد کارگزاران ۴۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۰٫۰۰۴ ۰٫۰۰۲ ۰٫۰۰۲
کارمزد فرابورس ایران ۴۰۰ ۲۴۰ ۱۶۰ ۰٫۰۰۰۴ ۰٫۰۰۰۲۴ ۰٫۰۰۰۱۶
کارمزد فرابورس ایران ۴۰۰ ۲۴۰ ۱۶۰ ۰٫۰۰۰۱۵ ۰٫۰۰۰۰۹ ۰٫۰۰۰۰۶
کارمزد شرکت مدیریت فناوری ۲۰۰ ۱۲۰ ۸۰ ۰٫۰۰۰۱۲۵ ۰٫۰۰۰۰۷۵ ۰٫۰۰۰۰۵
جمع کل ۱۴۰۰ ۸۰۰ ۶۰۰ ۰٫۰۰۴۶۷۵ ۰٫۰۰۲۴۰۵ ۰٫۰۰۲۲۷۰

کارمزد معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح کارمزد جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال) حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال) حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال) جمع فروش خرید
کارمزد کارگزاران ۴۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۰٫۰۰۱۶ ۰٫۰۰۰۸ ۰٫۰۰۰۸
کارمزد فرابورس ایران ۴۰۰ ۲۴۰ ۱۶۰ ۰٫۰۰۰۱۶ ۰٫۰۰۰۰۹۶ ۰٫۰۰۰۰۶۴
کارمزد شرکت سپرده گذاری ۴۰۰ ۲۴۰ ۱۶۰ ۰٫۰۰۰۰۶ ۰٫۰۰۰۰۳۶ ۰٫۰۰۰۰۲۴
کارمزد شرکت مدیریت فناوری ۲۰۰ ۱۲۰ ۸۰ ۰٫۰۰۰۰۵ ۰٫۰۰۰۰۳ ۰٫۰۰۰۰۲
جمع کل ۱۴۰۰ ۸۰۰ ۶۰۰ ۰٫۰۰۱۸۷۰ ۰٫۰۰۰۸۰۰ ۰٫۰۰۰۹۱۰

کارمزد بازارگردانی انواع صندوق های سرمایه گذاری

شرح کارمزد سقف کارمزد معامله فروش بازارگردان سقف کارمزد معامله خرید بازارگردان
نسبت به ارزش معامله حداکثر مبلغ کارمزد در هر معامله (میلیون ریال) نسبت به ارزش معامله حداکثر مبلغ کارمزد در هر معامله (میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران ۲۰۰ ۰٫۰۰۰۴ ۲۰۰ ۰٫۰۰۰۴
کارمزد فرابورس ایران ۲۴۰ ۰٫۰۰۰۰۴۸ ۱۶۰ ۰٫۰۰۰۰۳۲
کارمزد شرکت سپرده گذاری ۲۴۰ ۰٫۰۰۰۰۱۸ ۱۶۰ ۰٫۰۰۰۰۱۲
کارمزد شرکت مدیریت فناوری ۱۲۰ ۰٫۰۰۰۰۱۵ ۸۰ ۰٫۰۰۰۰۱
جمع کل ۶۰۰ ۰٫۰۰۰۴۸۱ ۶۰۰ ۰٫۰۰۰۴۵۴