سهام
سهام عادی
سهام ممتاز
حق تقدم
اوراق مشارکت
صکوک