مراحل دریافت کد سهامداری اشخاص حقیقی:

 • مراجعه به کارگزاری

  ۱-مراجعه به کارگزاری

 • ارائه مدارک ۲-ارائه مدارک مورد نیاز جهت دریافت کد سهامداری:
  • اصل شناسنامه
  • اصل کارت ملی
 • تکمیل فرم

  ۳- تکمیل فرم مشخصات اشخاص حقیقی

 • ارسال اطلاعات

  ۴- ارسال اطلاعات مشتری به شبکه فن‌آوری سازمان بورس و دریافت کد سهامداری (پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت کاری)

مراحل دریافت کد سهامداری اشخاص حقوقی:

 • مراجعه به کارگزاری

  ۱-مراجعه صاحبان امضا به کارگزاری

 • ارائه مدارک ۲- ارائه مدارک مورد نیاز جهت دریافت کد سهامداری:
  • آگهی تاسیس (روزنامه رسمی)
  • آگهی آخرین تغییرات (روزنامه رسمی)
  • اساسنامه
  • ترکیب سهامداری
  • اصل شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا
  • شناسه ملی شرکت
 • تکمیل فرم

  ۳-تکمیل فرم مشخصات اشخاص حقوقی

 • ارسال اطلاعات

  ۴-ارسال اطلاعات مشتری به شرکت سپرده گذاری بورس و اوراق بهادار و دریافت کد سهامداری.