صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشمندان پارس‌نگر خبره:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشمندان پارس‌نگر خبره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱۲۵۵ فعالیت خود را آغاز نمود. صندوق سرمایه‌گذاری اندیشمندان از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با پیش‌بینی سود سالانه ۲۰ درصد است.
آدرس تارنما: www.andishmandanfund.com

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه زرین پاسارگاد:

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه زرین پاسارگاد در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱۴۱۹ فعالیت خود را آغاز نمود. صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه زرین پاسارگاد از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش‌بینی سود سالانه ۲۰ درصد است.
آدرس تارنما:www.azpfund.com

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری رفاه کودک:

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری رفاه کودک در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱۲۴۰ فعالیت خود را آغاز نمود. صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری رفاه کودک شامل سبدی از دارایی‌ها نظیر سهام، اوراق مشارکت و وجه نقد است که ترکیب این دارایی‌هادر صندوق توسط کارشناسان مالی و خبرگان سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد تعیین و مدیریت می‌شود تا بتواند حداکثر منافع را هم برای سرمایه‌گذار و هم برای اهداف صندوق به‌دست آورد.
آدرس تارنما: www.koodakfund.com