نرخ کارمزد معاملات در بورس انرژی

شرح کارمزد فروش (درصد) سقف کارمزد فروش سقف کارمزد خرید کارمزد خرید(درصد)
شرکت بورس انرژی ۰٫۰۰۰۴ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۰٫۰۰۰۴
شرکت سپرده گذاری مرکزی ۰٫۰۰۰۲۵ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۰٫۰۰۰۲۵
شرکت مدیریت فناوری ۰٫۰۰۰۱۵ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۰٫۰۰۰۱۵
سازمان بورس و اوراق بهادار ۰٫۰۰۰۴۸ ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ۰٫۰۰۰۳۲
شرکت کارگزاری ۰٫۰۰۱۵ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۰٫۰۰۱۵
جمع ۰٫۰۰۲۷۸ ۵٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ۴٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ۰٫۰۰۲۶۲

نرخ کارمزد پذیرش محصولات در بورس انرژی

الف : کارمزد کارگزار مشاوره پذیرش که برای هرکالا مبلغ ۵۰ میلیون ریال می باشد.
ب : کارمزدهای دریافتی شرکت بورس انرژی به شرح ذیل:
  • کارمزد پذیرش کالا، که به همراه درخواست پذیرش و تکمیل مدارک اولیه از متقاضی دریافت می‌شود برابر با ۰٫۰۰۰۷ ارزش برآوردی معاملات سالانه و تا سقف حداکثر ۵۰ میلیون ریال می باشد.
  • کارمزد درج کالا، ۰٫۰۰۰۲ ارزش معاملات سالانه و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال که هر سال دریافت می‌شود.