کارمزد کلیه کالاها به غیر از کالاهای گروه کشاورزی (مبالغ به ریال)

عنوان ضریب (سهم خریدار) سقف مبلغ (سهم خریدار) ضریب (سهم فروشنده) سقف مبلغ (سهم فروشنده) ضریب کل (سهم دوسر) سقف مبلغ (سهم دوسر)
کارمزد سازمان بورس ۰,۰۰۰۳۲ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰۴۸ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰۸ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کارمزد شرکت بورس کالا ۰,۰۰۰۵ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰۵ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۱ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کارمزد کارگزار ۰,۰۰۱۸ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۱۸ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۳۶ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع ۰,۰۰۲۶۲ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۲۷۸ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۵۴ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰

کارمزد کالاهای گروه کشاورزی (مبالغ به ریال)

عنوان ضریب (سهم خریدار) سقف مبلغ (سهم خریدار) ضریب (سهم فروشنده) سقف مبلغ (سهم فروشنده) ضریب کل (سهم دوسر) سقف مبلغ (سهم دوسر)
کارمزد سازمان بورس ۰,۰۰۰۳۲ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰۴۸ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰۸ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کارمزد شرکت بورس کالا ۰,۰۰۰۵ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰۵ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۱ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کارمزد کارگزار ۰٫۰۰۲۲۵ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۲۲۵ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۴۵ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع ۰,۰۰۳۰۷ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۳۲۳ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۶۳ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰

کارمزدهای بازار قراردادهای مشتقه بورس کالای ایران

عنوان نرخ کارمزد (ریال)
حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ۴۰۰۰
کارمزد بورس کالای ایران ۱۰۰۰۰
کارمزد کارگزار ۱۶۰۰۰
کارمزد تسویه مربوط به موقعیت های تعهدی بازی که تسویه شده و یا منجر به تحویل می شوند ۵۰۰۰۰