۳۰ آبان

نگاهی به اقتصاد چین

نگاهی به اقتصاد چین

چین پیش از اصلاحات پیش از سال ۱۹۷۹، کشور چین تحت حاکمیت مائو، یک اقتصاد متمرکز و دستوری داشت. بخش بیشتر اقتصاد، دولتی بود و تخصیص منابع ، تولید کالا، قیمت گذاریها بطور کامل توسط دولت انجام می شد. طی سال ۱۹۵۰ تمامی مزارع شخصی مصادره شد و در قالب دولت کمونیستی اداره شد. بمنظور […]