۲۷ آبان

بازار در ثبات!

به گزارش پاسارگاد تحلیل، شاخص کل بورس در روز جاری؛ دوشنبه بیست و هفتم آبان۱۳۹۸، با افزایش ۳۸۶واحدی به مقدار ۳۰۲,۷۲۷ واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۸,۲۱۳میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم وزن همچنین ۲۱۴واحد منفی بود و به مقدار ۸۵,۲۲۲ رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «وبملت»، […]

۲۶ آبان

ریزش ۴،۵۰۰ واحدی شاخص

به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس در روز جاری؛ یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ با کاهش ۴,۵۴۵ واحدی به ارتفاع ۳۰۲,۳۴۱ واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۴۶,۲۴۰ میلیارد ریال رسید. این در حالیست که شاخص هم وزن نیز ۲,۷۸۱ واحد منفی بود. بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس به […]

۲۲ آبان

پیشتازی شاخص هم وزن!

به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس در روز جاری; شنبه ۲۲آبان ۱۳۹۸، افزایش ۴۳۹ واحدی به ارتفاع ۳۰۷۳۹۴واحد و ارزش معاملات به رقم ۱۷۱۲۳ میلیارد ریال رسید، این در حالیست که شاخص هم وزن نیز ۶۸۶ واحد مثبت بود. بیشترین تاثیرمثبت بر شاخص بورس را «رمپنا»، «پارس» و بیشترین تاثیر منفی را نماد های«جم»، […]

۲۱ آبان

بازار مثبت ولی کم حجم

به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس در روز جاری؛ سه شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ با افزایش ۲,۷۱۱ واحدی به ارتفاع ۳۰۶,۶۵۵ واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۷,۹۳۵ میلیارد ریال رسید. این در حالیست که شاخص هم وزن نیز ۱,۶۵۲ واحد مثبت بود. بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس […]

۲۰ آبان

رشد ۱۱۴۸ واحدی شاخص کل

به گزارش پاسارگاد تحلیل، شاخص کل بورس در روز جاری؛ دوشنبه بیستم آبان۱۳۹۸، با افزایش ۱۱,۴۸واحدی به مقدار ۳۰۳,۹۴۳واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۲۵,۴۶۴میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم وزن همچنین ۷۷۴واحد مثبت بود و به مقدار ۸۶,۱۱۳ رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «خودرو»، «رمپنا» و «شبندر» […]

۱۹ آبان

بازار منفی و کم حجم

به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس در روز جاری؛ یکشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸ با کاهش ۳,۰۶۴ واحدی به ارتفاع ۳۰۲,۷۹۵ واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۸,۷۴۶ میلیارد ریال رسید. این در حالیست که شاخص هم وزننیز ۹۱۳ واحد منفی بود. بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس به ترتیب […]