۰۲ مرداد

“وپترو” ۵۰ ریال تقسیم کرد

  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی برای تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار شد. خالق ریاست مجمع را بر عهده داشت و عموزاده مدیرعامل گزارش هیات مدیره را به مجمع ارائه کرد. مهم‎ترین مطالب ذکر شده در مجمع به شرح زیر است: ۳۹ درصد از کل پرتفوی […]

۳۱ تیر

«وصندوق» ۲۴ تومان سود توزیع کرد

      مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری برای تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار شد. نجات امینی ریاست مجمع را بر عهده داشت و رستمی مدیرعامل گزارش هیات مدیره را به مجمع ارائه کرد. مهم‎ترین مطالب ذکر شده در مجمع به شرح زیر است: […]

۳۱ تیر

«مارون» ۴۷۰ تومان سود تقسیم کرد

  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مارون برای تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار شد. امیدقائمی ریاست مجمع را بر عهده داشت و محمدی مدیرعامل گزارش هیات مدیره را به مجمع ارائه کرد. مهم‎ترین مطالب ذکر شده در مجمع به شرح زیر است: تولید پتروشیمی مارون که ۸٫۲ درصد […]

۲۵ تیر

«شبهرن» ۲۰۵ تومان سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت بهران برای تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار شد. باقری ریاست مجمع را بر عهده داشت و عزیزی مدیرعامل گزارش هیات مدیره را به مجمع ارائه کرد. مهم‎ترین مطالب ذکر شده در مجمع به شرح زیر است: شرکت در سال ۹۶ کل موجودی اسلاک […]

۲۳ تیر

«شفا» سود ۶۵۰ ریال توزیع کرد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شفا دارو برای تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار شد. قربانی ریاست مجمع را بر عهده داشت و سمیعی مدیرعامل گزارش هیات مدیره را به مجمع ارائه کرد. مهم‎ترین مطالب ذکر شده در مجمع به شرح زیر است: پرتفوی شرکت شفا دارو شامل مبلغ ۱,۶۰۷ […]

۲۰ تیر

«کاوه» ۱۴۵ریال سود تقسیم کرد

به گزارش پاسارگاد تحلیل، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ” کاوه” برای تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۶برگزار شد. در این جلسه ابتدا دهاقین؛ مدیرعامل شرکت به ارایه گزارش فعالیت یکساله هیات مدیره پرداخت و پس از آن به سوالات سهامداران پاسخ داده شد. در پایان نیز گزارش حسابرس و بازرس قانونی […]