نام بانک شماره حساب نام شعبه کد شعبه شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی شماره شبا
بانک پاسارگاد ۲۰۹-۱۱-۳۹۹۱۹-۱ الوند ۲۰۹ ۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۳-۸۶۰۹ IR 660570020901100039919001
بانک ملی ایران ۰۱۰۲۶۶۸۱۳۰۰۰۶ بورس اوراق بهادار ۶۹۵ ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۹۵-۳۰۲۴ IR 170170000000102668130006
بانک تجــارت ۰۰۰۰۱۶۶۶۲۰۴۸۱ انقلاب - نجات الهی ۱۶۵ ۵۸۵۹-۸۳۷۰-۰۲۰۳-۲۹۱۶ IR 540180000000000166620481
بانک ملت ۵۲۳۶۵۳۹۴۷۸ بورس ۶۲۱۱۷ ۶۱۰۴-۳۳۷۶-۴۳۸۴-۳۴۸۳ IR750120000000005236539478
بانک سامان ۸۴۹-۴۰-۸۳۱۰۲۴-۱ سی تیر ۸۴۹ ۶۲۱۹-۸۶۷۰-۰۰۰۰-۸۴۴۷ IR 840560084904000831024001
بانک کشاورزی ۸۴۵۵۶۷۳۹۸ بورس ۱۴۹۸ ۶۰۳۷-۷۰۷۰-۰۰۰۹-۵۰۰۴ IR 680160000000000845567398
بانک دی ۰۱۰۰۰۰۳۵۳۲۰۰۲ حافظ ۱۲۹ ۵۰۲۹-۳۸۷۰-۱۰۰۰-۹۶۲۶ IR220660000000100003532002
بانک سپــه ۱۱۱۱۸۰۰۰۵۸۱۰۸ بیهقی ۲۰۰۰ IR 340150000001111800058108
بانک اقتصادنوین ۱۰۶-۲-۳۴۴۴۴۳۳-۱ میدان آرژانتین ۱۰۶ IR 370550010600203444433001
بانک صادرات '۰۱۰۹۱۱۵۲۶۸۰۰۸ 'بورس ۳۸۳ ۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۲۳-۱۸۸۸ IR 570190000000109115268008