نام بانک نوع حساب نام شعبه کد شعبه شماره حساب شماره شبا
بانک پاسارگاد جاری الوند ۲۰۹ ۲۰۹-۱۱-۳۹۹۱۹-۱ IR 660570020901100039919001
بانک ملی ایران جاری بورس اوراق بهادار ۶۹۵ ۰۱۰۲۶۶۸۱۳۰۰۰۶ IR 170170000000102668130006
بانک تجــارت جاری انقلاب - نجات الهی ۱۶۵ ۰۰۰۰۱۶۶۶۲۰۴۸۱ IR 540180000000000166620481
بانک ملت جاری بورس اوراق بهادار ۶۲۰۵۹ ۳۲۱۸۱۲۰۷۵۵ IR720120000000003218120755
بانک سامان جاری سی تیر ۸۴۹ ۸۴۹-۴۰-۸۳۱۰۲۴-۱ IR 840560084904000831024001
بانک کشاورزی جاری احمد قصیر ۱۲۴۶ ۵۳۹۷۳۴۱۲۲ IR 700160000000000539734122
بانک دی جاری حافظ ۱۲۹ ۰۱۰۰۰۰۳۵۳۲۰۰۲ IR220660000000100003532002
بانک سپــه جاری بیهقی ۲۰۰۰ ۱۱۱۱۸۰۰۰۵۸۱۰۸ IR 340150000001111800058108
بانک اقتصادنوین جاری میدان آرژانتین ۱۷۰ ۱۷۰-۲-۳۴۴۴۴۳۳-۱ IR 210550017000203444433001